Privacy Policy

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko UAB „Vilniaus alus“ (toliau vadinama Bendrovė).
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Arimų g. 29

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
UAB „Vaisių sultys“
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Arimų g. 29
El. p .: info@vaisiusultys.lt

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI
Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
(1) Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie pakitusias paslaugas, siūlomas prekes, sukurti galimybes susiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais;
(2) Sudaryti galimybes naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei įsigyti siūlomų prekių;
(3) Gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas bei siūlomas įsigyti prekes;
(4) Atsakyti į klausimus, pageidavimus bei ir užklausas, susijusias su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei siūlomomis įsigyti prekėmis;
(5) Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
(6) Reklamuoti Bendrovės teikiamas paslaugas ir siūlomas įsigyti prekes.

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis duomenų subjekto sutikimu.
Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas. Tuo atveju, jeigu nepateiksite savo asmens duomenų užklausoje, mes negalėsime Jums atsakyti ar su Jumis susisiekti dėl Jums rūpimų klausimų.

SURINKTI ASMENS DUOMENYS
Bendrovės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:
– Asmens vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetines svetaines gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 1(vienerius) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, Jūsų paklausimo gavimo dienos ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS
Bendrovė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių Bendrovės internetinėje svetainėje bei per jas pateikiamas užklausas, paklausimus, nuomones.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:
(1) Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
(2) prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
(3) bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
(4) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
Su šia privatumo politika galima susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.vilniausalus.lt. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuodama apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką Bendrovės internetinėje svetainėje.